rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§. Laatimispäivä 2.5.2018.

rekisterinpitäjä

Lääkäriasema Sofianova

Simonkatu 12 A 4, 00100 Helsinki

Puhelin: 09 612 6520

Sähköposti: sofianova@kolumbus.fi

YHTeYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Vastaava lääkäri Merja Riska

Simonkatu 12 A 4, 00100 Helsinki

Puhelin: 09 612 6520

Sähköposti: sofianova@kolumbus.fi

Lääkäriasema Sofianova potilasrekisteri

REKISTERIn nimi

henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

 

Potilaiden kliininen tutkiminen, haastattelu ja hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta.

Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä tarvittavien laskutuspalveluiden toteuttaminen. 

Potilaiden informoiminen Sofianovan muuttuneista tai uudistetuista palveluista.

rekisterin tietosisältö

 

 

 

Ammatinharjoittajilla on erilaiset potilaskortistot.

Potilasrekisteri muodostuu potilaiden antamista perustiedoista (nimi, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot, ammatti, alaikäisen potilaan huoltaja) sekä mahdollisista lähetteistä ja lausunnoista.

Potilaan sähköiset reseptit tallentuvat reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjänä toimii Kela.

Potilas voi kieltäytyä sähköisestä reseptistä, jolloin hänelle annetaan paperinen resepti.

Potilaan ilmoittavat tiedot.

Muista terveydenhuoltolaitoksista hankitut tiedot (Huom. potilaan suostumus).

säännönmukaiset tietolähteet

 

Potilastiedot ovat salassapidettäviä. Henkilökunnalla on ehdoton salassapitovelvollisuus kaikkeen potilasta koskevaan tietoon. Potilastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan potilaan suostumuksella tai jos laki niin erikseen tietyissä tilanteissa edellyttää. Mikäli potilas itse ei kykene arvioimaan suostumuksensa antamista, sen voi antaa hänen laillinen edustajansa tai holhooja.

tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

tietojen siirto eu:n tai ETA:n ulkopuolelle

Potilastietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

Manuaalinen aineisto: Kaikki potilastiedot ovat manuaalisena, eli eivät sähköisenä ja ovat valvonnan alaisina potilaskorteissa tai asiakaskansioissa ja ne säilytetään lukollisissa arkistotiloissa ja -kaapeissa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Potilaiden ajanvarausjärjestelmää käsitellään käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Ajanvarausjärjestelmä ei sisällä sosiaaliturvatunnustietoja.

rekisterin suojAUKSEN PERIAATTEET

 

 

Sofianovan potilasasiamiehenä toimii Taina Alakulppi. Sähköposti sofianova@kolumbus.fi, puhelin 09 612 6520.

potilasasiamies